Casidy6

50 tekstów – auto­rem jest Ca­sidy6.

Po la­tach, to co kiedyś było całym Twoim światem może wrócić i tym czy te­raz dla Ciebie będzie to tyl­ko Twój wybór...
Może to w To­bie nie spo­wodo­wać zamętu ale może także wy­wołać myśli że mogło by być tak jak dawniej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2013, 23:57

By­wa że po­wie­rza­my Bo­gu załat­wienie spraw które sa­mi po­win­niśmy załat­wić, licząc na to że On zro­bi za nas wszys­tko a później z wiel­kim roz­cza­rowa­niem stwier­dza­my że jes­teśmy do nicze­go bo nie udało nam się osiągnąć zakłada­nego ce­lu a stało się to przez to że za­miast brać spra­wy w swo­je ręce, uwie­rzyć w siebie i działać sta­jemy i cze­kamy aż cel spad­nie nam z nieba... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2010, 23:00

Cza­sem trze­ba spaść na dno stud­ni marzeń aby znów móc je reali­zować i cie­szyć się z każde­go spełnienia... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 stycznia 2010, 21:09

Szu­kanie dru­giej połowy da­je nam możli­wość od­na­lezienia włas­ne­go ja... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 stycznia 2010, 00:18

Po­moc in­nym da­je nam świado­mość te­go że jes­teśmy tu jeszcze potrzebni... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 stycznia 2010, 22:36

Marzę o tym by latać...
A in­ni marzą tyl­ko o tym aby móc chodzić... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 7 stycznia 2010, 20:53

Dziś smutniejszy...
Jut­ro mocniejszy... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 grudnia 2009, 00:23

Sa­mi pra­cuje­my na zaufa­nie osób na których nam zależy... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 listopada 2009, 23:42

Za­miast żyć miłością żyje­my miłostkami... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ciężko jest żyć lekko. 

myśl
zebrała 3 fiszki
Casidy6

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Casidy6

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność